VERKOOPSVOORWAARDEN

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van het motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Inleiding

Enerzijds regelen deze algemene voorwaarden het gebruik van de verkoopsite van Somati Vehicles nv of handelend onder een andere commerciële benaming, (hierna de “Verkoper” genoemd) met maatschappelijke zetel te 9320 Erembodgem, Industrielaan 17a en gekend onder het ondernemingsnummer 0438.678.837, ww.bridgehill.online (hierna “Site” genoemd), email info@bridgehill.online, telefoon +32.53 831 616 . Anderzijds zijn onderhavige voorwaarden eveneens van toepassing voor de online verkoop van blusdekens en accessoires (hierna “Producten” genoemd)via de Site door de Verkoper op het grondgebied België.

De Site is gecreëerd en wordt beheerd door de Verkoper. De  gebruikers van de Site (hierna de “Gebruikers” genoemd) mogen de informatie op het scherm van de Site bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik.

Iedere Gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt een natuurlijk persoon, niet-handelaar en handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site. Het raadplegen van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven.

 

Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 11 onverkort van kracht blijven.

 

Partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt beheerst, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de Site. Als een regel ontbreekt, gelden de gebruiken van de sector “verkoop op afstand” toegepast door bedrijven met zetel op het Belgische grondgebied.

1.Voorwerp

Enerzijds regelen deze algemene voorwaarden het louter gebruik van de Site door de “Gebruiker” ervan. Anderzijds zijn onderhavige voorwaarden eveneens van toepassing voor de online verkoop door de Verkoper op het grondgebied België. Deze voorwaarden hebben tevens tot doel de verkoopsmodaliteiten te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering en bepalen derhalve de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.

2.Bestelling

Iedere Gebruiker heeft de mogelijkheid om online het gewenste Product aan te klikken. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden Product.

De Verkoper verbindt zich ertoe de op de Site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt. Binnen de 2 dagen nadat de Verkoper de bestelling van de Gebruiker heeft ontvangen, stuurt de Verkoper een e-mail ter bevestiging op het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres met mededeling van het correcte bestelnummer. Deze mail bevat ook een samenvatting van de bestelling en een link naar de downloadbare Algemene Voorwaarden. 

De Gebruiker dient bij de online bestelling eveneens de gewenste betaalwijze aan te klikken , alsook de gewenste plaats van levering/afhaling.

2a. Aanbod

Bridgehill.online biedt blusdekens en aanverwante accessoires aan

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Somati Vehicles niet. Somati Vehicles is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Somati Vehicles is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Somati Vehicles. Somati Vehicles kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

3. Levering

De levering van de Producten gebeurt door een koerier op het leveringsadres dat door de Gebruiker werd opgegeven. Deze koerier zal de bestelling aanbieden op het leveringsadres.

De Gebruiker erkent kennis te hebben van het feit dat op de verzending van de Producten de algemene voorwaarden van levering van de Verkoper van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden.

De Verkoper neemt de verbintenis op zich om de Producten zo spoedig mogelijk te leveren, waarbij als richttermijn een leveringstermijn van maximum 30 dagen wordt overeengekomen (in praktijk ongeveer 1 tot max.5 werkdagen). Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan voormelde richttermijn.

Inden de leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden kan de gebruiker kosteloos zijn bestelling annuleren en wordt het betaalde bedrag terug overgemaakt.

De verzendkosten voor de levering van Producten bedragen, onder voorbehoud van wijziging ingevolge omstandigheden die buiten de wil van de Verkoper liggen (vb. verhoging kosten ,verhoging personeelskosten):

Leveringen in België: 70 € excl. BTW

4.Terugzending

Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de Gebruiker het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de Producten. Op de site komen alle Producten in aanmerking voor het herroepingsrecht.

Het aangekochte Product dient onbeschadigd en in de originele verpakking teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres van de Verkoper. . Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de Producten op het retouradres werden ontvangen.

Retourkosten zijn voor de rekening van de klant.

Retouradres.

Somati Vehicles nv

Industrielaan 17a

9320 Erembodegem

Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel voor Producten aangekocht in de webshop.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Verkoper ,via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

5.Garantie 

Op alle Producten geldt een garantie van 2 jaar vanaf de levering van de Producten. Partijen aanvaarden dat de aard van de Producten geen wettelijk vermoeden kan verantwoorden dat gebreken aan overeenstemming vermoed worden te hebben bestaan op het tijdstip van levering (in de zin van art. 1649quater, §4 B.W.). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de Gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

De Gebruiker dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. De garantiedienst van de Verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de Producten, die een beslissing neemt of een gebrek bestaat aan de Producten die binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de Producten onhersteld worden terugbezorgd aan de Gebruiker.

 

6. Betaling

Bij het plaatsen van de bestelling heeft de Gebruiker de keuze tussen volgende manieren van betaling:

  • Met een bankkaart (kredietkaart) : De Producten kunnen op het ogenblik van de bestelling worden betaald met een kredietkaart. De Gebruiker is verplicht het nummer van zijn/haar bankkaart/kredietkaart op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd.

7. Aanvaarding & Verhaal

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van de Producten (waaronder beschadiging van de Producten of gebrek aan overeenstemming tussen de bestelde Producten en geleverde Producten) dient binnen de 7 dagen schriftelijk met ontvangstbevestiging te worden gemeld aan de Verkoper. De Gebruiker verbindt er zich in geval van gesignaleerde problemen of gebreken toe om de ontvangen Producten terug te zenden naar de Verkoper binnen de 7 dagen na ontvangst van de Producten. De kosten verbonden aan de terugzending zijn ten laste van de Verkoper.

Alle verhalen vervallen indien blijkt dat de Producten op verkeerde wijze werden aangewend, de richtlijnen en handleiding van de Verkoper niet werden gevolgd of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van de Verkoper.

8.Prijzen

Alle prijzen zijn excl. BTW volgens het tarief van toepassing voor de Producten op datum van het plaatsen van de bestelling door de Gebruiker. De Verkoper heeft echter het recht de prijzen die voorkomen op de Site aan te passen indien omstandigheden onafhankelijk van haar wil de kostprijs van de Producten doet stijgen zoals o.m. ingeval van verhoging van leverancierskosten, stijging van de lonen, sociale lasten, transportkosten, enz. Bij eventuele foutieve prijsmelding te wijten aan een technische fout heeft de verkoper het recht het order te annuleren.

9.Handtekening & Bewijs 

Elke Gebruiker dient de inschrijvingsprocedure vermeld op de Site te volgen. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Gebruiker geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. Die bekrachtiging van de Gebruiker geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de Site. 

9.Aansprakelijkheid

Deze Site  is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Gebruiker over de activiteiten van de Verkoper. 

De Verkoper heeft m.b.t. de toegang tot de Site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De Verkoper stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal Gebruikers. De Verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de Site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. De Verkoper draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.

De Verkoper is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De Gebruiker is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

In welke veronderstelling dan ook, zelfs in het geval van een zware fout of een ernstige tekortkoming, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot 50% van de waarde van de bestelde Producten. 

10. Bescherming van privacy

De Verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de Gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de Gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de Gebruiker van de Site die de Verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de Site optimaal op de Gebruiker ervan af te stemmen).

Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de Verkoper zijn verbonden (zoals handelspartners, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen of belangengroepen) en die de Klant gepersonaliseerde aanbiedingen wensen te versturen of op de hoogte te houden van promoties.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de Gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de Verkoper.

11. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de Verkoper, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper.

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper. 

Gebruikers, die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van de Verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de Verkoper.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de Site van de Verkoper door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de Verkoper. 

12. Algemeen 

De verkoopsvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling ten alle tijden gewijzigd worden. 

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

De Gebruiker erkent dat zij deze algemene online voorwaarden hebben gelezen en verklaren alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden. 

De Gebruiker verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan de Verkoper mee te delen.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Aalst, onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze. Partijen aanvaarden immers dat Aalst de plaats is waar de verbintenissen uit hoofde van de levering door de Verkoper aan de Gebruiker ontstaan, dit in de zin van art. 624, 2° Ger.W..